Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Dãy sốDS.sb33
 2Ngày thángNT.sb33
 3Số AmstrongAS.sb32
4Biến đổiBD.sb32

Câu 1: Dãy số

Cho dãy số: 2,3,5,6,8,9,11,…

Yêu cầu: Tính tổng các số chẵn trong N số đầu tiên của dãy.

Dữ liệu: Một số nguyên duy nhất N (1<=N<=106 )

Kết quả: In ra tổng các số chẵn trong N số đầu tiên của dãy.

Ví dụ:

Dữ liệuKết quảGiải thích
104210 số đầu tiên của dãy là: 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15 Tổng của các số chẵn trong 10 số đầu tiên là: 2+6+8+12+14=42

Câu 2: Ngày tháng

Cho một ngày cụ thể ( được biểu diễn dưới dạng ngày, tháng, nam)

Yêu cầu: Kiểm tra ngày đó có hợp lệ hay không

Dữ liệu: Gồm ba dòng lần lượt chứa ba số nguyên dương D, M, Y (D<=100, M<=100, Y<=100) mô tả này, tháng, năm cần kiểm tra

Kết quả: In ra ” YES” nếu D, M, Y là ngày, tháng, năm hợp lệ, in ra “NO” trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu
Kết quả
23
3
23
YES
31
4
24
NO

Câu 3: Số Amstrong

Số tự nhiên N có k chữ số được gọi là số Amstrong nếu N bằng tổng các lũy thừa bậc k của các chữ số của nó. Ví dụ, số 153 có 3 chữ số là số Amstrong vì 13 +53 + 33 = 1 x 1 x 1 + 5 x 5 x 5 + 3 x 3 x 3 =153

Yêu cầu:Viết chương trình nhập số k, in ra các số Amstrong có k chữ số.

Dữ liệu: một dòng duy nhất chứ số nguyên k (1<=k<=5)

Kết quả: in ra các số Amstrong có k chữ số cách nhau bởi một dấu cách. Nếu không tồn tại số Amstrong có k chữ số, in ra ” NO”

Ví dụ:

Dữ liệuKết quả
2NO
3153 370 371 407

Câu 4: Biến đổi

Từ một số nguyên dương K, ta thực hiện biến đổi số K theo quy tắc biến đổi sau đây. Nếu K chia hết cho 6 thì thay số K bởi thương K chia cho 6, nếu K không chia hết cho 6 thì thay số K bởi tích 3 xK

Yêu cầu: Hãy xác định số lần biến đổi theo quy tắc trên để K bằng 1

Dữ liệu: Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương K (1<=K<=109 )

Kết quả: In ra số nguyên dương m là số lần biến đổi để số K bằng 1. Trong trường hợp không thể biến đổi K bằng 1 theo quy tắc biến đổi trên thì in ra -1

Ví dụ:

Dữ liệuKết quảGiải thích
123Lần 1: Biến đổi K = 12:6 = 2
Lần 2: Biến đổi K = 2 x 3 =6
Lần 3: Biến đổi K = 6:6 =1
10-1

Ràng buộc:

  • Có 50% số test ứng với 50% số điểm có K<=106
  • 50% có test còn lại ứng với 50% số điểm không có ràng buộc gì thêm