Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. XẾP HÌNH VUÔNG (200 điểm)

Cho một khung hình chữ nhật kích thước A × B, em được phép chọn K là số nguyên bất  kì từ 10 đến 20 và tiến hành xếp các mảnh hình vuông có kích thước K × K lên khung hình  A × B với yêu cầu: 

• Các cạnh của các mảnh hình vuông khi xếp cạnh phải song song với cạnh của khung  hình; 

• Không có hình nào thừa ra ngoài hoặc chồng lên nhau; 

• Diện tích còn thừa là ít nhất.  

Hãy tìm cách xếp và in ra phần diện tích còn thừa. 

Input: Dữ liệu nhập vào từ bàn phím gồm hai dòng lần lượt là hai số tự nhiên A,B (20 ≤ A, B ≤ 107). 

Output: In ra màn hình một số duy nhất là diện tích còn thừa thoả mãn yêu cầu đề bài. Ví dụ:  

Input Output Giải thích
55 5655 Chọn K = 11 và xếp được 25 mảnh hình 11 x 11, phần diện tích  còn thừa là 55.
21 2262 Chọn K = 20 và xếp được 1 mảnh hình 20 x 20, phần diện tích  còn thừa là 62.

Bài 2. ĐẾM SỐ (150 điểm)

Cho ba số tự nhiên N, K và D. Hãy đếm xem có bao nhiêu số tự nhiên A thoả mãn:

 • 1 ≤ A ≤ N; 

• A × K chia hết cho D. 

Input: Dữ liệu nhập vào từ bàn phím gồm ba dòng: 

• Dòng đầu tiên là số tự nhiên N (1 ≤ N ≤ 1015). 

• Dòng thứ hai là số tự nhiên K (1 ≤ K ≤ N). 

• Dòng đầu tiên là số tự nhiên D (1 ≤ D ≤ 6). 

Output: In ra màn hình một số duy nhất là số lượng số A thoả mãn yêu cầu đề bài. Ví dụ: 

Input Output Giải thích
10 6Có 3 số nhỏ hơn 10 mà nhân 4 chia hết cho 6 là: 3, 6, 9.
20 120 Tất cả 20 số từ 1 đến 20 khi nhân với 5 đều chia hết cho 1.

Bài 3. TÌM SỐ (150 điểm)

Cho số tự nhiên N. Tìm số tự nhiên A thoả mãn các điều kiện sau: 

• A < N; 

• A lớn nhất có thể; 

• Số lượng chữ số của A bằng số lượng chữ số của N; 

• Tổng các chữ số của A bằng tổng các chữ số của N. 

Input: Dữ liệu nhập vào từ bàn phím gồm số tự nhiên N (N ≤ 1015). 

Output: In ra màn hình một số A duy nhất thoả mãn điều kiện đề bài, nếu không tìm được  số nào thoả mãn thì in ra 0. 

Ví dụ: 

Input Output Giải thích
245 236 Có nhiều số như 155, 227, 236 … nhỏ hơn 245, đều có ba chữ  số và có tổng các chữ số bằng 11 nhưng 236 là số lớn nhất thỏa  mãn.
Không có số tự nhiên nào nhỏ hơn 9 mà có tổng các chữ số bằng  9.

Bài 4. TRÒ CHƠI: TIÊU DIỆT VIRUS CV (500 điểm)

Virus CV ngày càng phát triển theo nhiều chiều hướng phức tạp khiến cho cuộc sống bị đảo lộn. Từ việc di chuyển thẳng bình thường thì giờ Virus CV có thể di chuyển theo hình  sóng (như Hình 1 – trong hình là đang mô tả đường đi của Virus, trong trò chơi các em không  cần để Virus vẽ lại đường đi), và mỗi lúc một mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Để tiêu diệt được  Virus thì công nghệ cần sử dụng tạo ra đạn cũng phức tạp hơn rất nhiều. Virus liên tục di  chuyển từ trái sang phải và ngược lại ở phía trên màn hình theo dạng hình sóng. 

Công cụ tiêu diệt Virus là súng THT. Súng cần nạp vào các số theo một quy luật nhất  định thì mới bắn ra được đạn. Súng có ba ô để nạp số vào để chuyển đổi thành đạn (mô tả bởi danh_sach như trong Hình 2), nhưng ba số này phải cách đều nhau. Ví dụ về các số cách  đều nhau: các số (2, 4, 6) hoặc (3, 5, 7) là các số cách đều có giá trị chênh lệch là 2; các số (2,  8, 14) là các số cách đều có giá trị chênh lệch là 6. Các số (1, 5, 7) hoặc (2, 6, 9) không phải là  các số đều và sẽ không tạo được đạn. 

Hai bên màn hình có hai cột, mỗi cột có bốn số để người chơi nạp số vào súng. Khi  người chơi chọn một số (click vào số đó) thì số đó sẽ di chuyển theo con trỏ chuột, đến khi  chạm vào súng thì tự động vào bên trong dãy số của súng (Hình 3 là khi đã nạp được hai số).  Sau khi số được chọn được nạp vào súng thì chương trình tự động sinh ra một số mới lớn  hơn số đã được chọn, thay thế vào ô đó. (Chú ý: các số là các số tự nhiên từ 1 đến 30).

Khi người chơi nạp xong ba số, nếu ba số được chọn không tạo thành các số cách đều thì cả ba số sẽ biến mất và không có đạn nào được tạo ra, ngược lại thì súng sẽ được nạp ba viên đạn. Các số trong súng biến mất và người chơi bắt đầu được bắn đạn ra (Hình 4 là khi  bắt đầu bắn viên đạn đầu tiên). Khi súng có đạn, súng sẽ xoay theo hướng con trỏ chuột và  người chơi bắn bằng cách click chuột. Hết ba viên đạn thì người chơi sẽ không thể bắn được  nữa mà phải đợi khi tạo được dãy số tiếp theo.  

Các yêu cầu khác của trò chơi 

1. Điểm (Score): Nếu bắn trúng Virus sẽ được 1 điểm. Virus sẽ tồn tại đến khi trò chơi  kết thúc. 

2. Thời gian (Time): Đếm ngược từ 60 giây về 0. Khi đếm đến 0 thì trò chơi kết thúc.  Hết thời gian thì nếu người chơi đạt mức điểm cao hơn Highscore thì cho người chơi  nhập tên và cập nhật lại Highscore gồm tên và điểm của người chơi như trong hình  mô tả.  

3. Nút đổi số (Reset): Khi không tạo được dãy cách đều người chơi có thể bấm nút đổi  số để xóa hết các số đã được chọn ở súng và tạo ra tám số mới ở hai bên của bảng.  

4. Tự động đổi số (thí sinh cần viết phần kiểm tra trong chương trình): Liên tục kiểm tra  

xem các số trên màn hình có thể tạo thành dãy cách đều không? Nếu các số trên  bảng không thể tạo được dãy cách đều với hai số có sẵn trong súng thì chương trình  tự động Reset lại danh sách số trong súng và tám số trên màn hình. (Lúc này có thể sinh lại các số nhỏ bắt đầu từ 1).