Đề thi Thực hành Bảng A- Khối Tiểu học

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Vẽ hoa vănCau1.sb320
 2Tính chiều cao của tam giácCau2.sb330
 3Xếp hình vuôngCau3.sb320
4Tính tổngCau4.sb330

Câu 1: Vẽ hoa văn

Hình hoa văn dưới đây có độ dài mỗi cạnh bằng nhau và bằng 50 đơn vị, nét vẽ màu xanh, độ dày nét vẽ bằng 2 đơn vị

Em hãy viết chương trình để vẽ hình hoa văn trên có kích thước, màu nét vẽ và độ dày nét vẽ như mô phỏng ở trên

Câu 2: Tìm chiều cao của hình tam giác

Một hình tam giác đều có cạnh là a và chiều cao là h

Người ta cần vẽ n hình tam giác với chiều dài cạnh a và độ dài cạnh a giảm dần là a/n mỗi khi vẽ hình tiếp theo.

Hãy cho biết chiều cao của hình tam giác bé nhất là bao nhiêu?

Đầu vào: nhập vào từ bàn phím các số tự nhiên a và n thỏa mãn điều kiện -<n<=a<=1000000

Đầu ra: Một số tự nhiên duy nhất là chieuf cao h của hình tam giác bé nhất cần vẽ

Ví dụ:

Đầu vàoĐầu raGiải thích
100 535,47hình bé nhất có cạnh a = 32,77, chiều cao h=35,47
100 1033,55hình bé nhất có cạnh a=34,87, chiều cao h=33,55
100 10032,02hình bé nhất có cạnh a- 36,6 , chiều cao h = 32,02

Câu 3: Xếp hình vuông

Cho một khung hình chữ nhật có kích thước AxB, em chọn một số nguyên K bất kỳ từ 10 đến 20 và tiến hành xếp các mảnh hình vuông K x K lên khung hình A x B theo yêu cầu:

  • Các cạnh của mảng hình vuông khi xếp cạnh phải song song với cạnh của khung hình
  • Không có hình nào thừa ra ngoài hoặc chồng lên nhau
  • hãy tìm cách xếp và in ra màn hình phần diện tích còn thừa

Đầu vào: Dữ liệu nhập vào từ bàn phím là hai số tự nhiên A, B (20<=A<=B<=10000000)

Đầu ra: in ra số tự nhiên duy nhất là diện tích còn thừa thỏa mãn yêu cầu của đề bài

Ví dụ:

Đầu vàoĐầu raGiải thích
55
56
55Chọn K=11 và xếp được 25 mảng hình 11×11, phần diện tích còn thừa là 55
21
22
62Chọn K=20 và xếp được 01 mảng hình 20×20, phần diện tích còn thừa là 62

Câu 4: Tính tổng

Một số tự nhiên K được lập từ N số tự nhiên hơn hơn 0, liên tiếp nhau. Hãy tính tổng 05 số tự nhiên cuối cùng của số tự nhiên K.

Đầu vào:Nhập số tự nhiên từ bàn phím số tự nhiên N ( với 5<N<100000)

Đầu ra: Một số tự nhiên duy nhất là tổng của 05 số tự nhiên cuối cùng của số tự nhiên K

Ví dụ:

Đầu vàoĐầu raGiải thích
515Với N=5 thì K=123345 Ta có: S=1+2+3+4+5
1025Với N=10 thì K=12345678910 Ta có: S=7+8+9+1+0=25
10019Với N=100 thì 5 số cuối của K sẽ là 99100, Ta co: S=9+9+1+0+0=19