Tổng quan bài thi.

STTTÊN BÀITẬP TIN KẾT QUẢĐIỂM
1Bài 1Hoithoai.sb24
2Bài 2Tinhtoan.sb23
3Bài 3Vehoa.sb23

Lưu ý: Tất cả các tập tin chép vào thư mục là số báo danh ở ổ đĩa D:\.( gồm các tập: hoithoai.sb2, tinhtoan.sb2, vehoa.sb2)

Bài 1: Hội thoại

Em hãy sử dụng phần mềm Scratch để mô tả trò chơi như sau: trên hình xuất hiện ngẫu nhiên một con vật và giáo viên hỏi: “Đây là con gì?”. Người chơi nhập một tên, chương trình sẽ kiểm tra và thông báo đúng/sai. Nếu trả lời đúng người chơi sẽ được 10 điểm. Yêu cầu:

– Hình ảnh có thể lấy từ thư viện hình ảnh của phần mềm với số con vật ít nhất là 8.

– Có biến đếm hiện trên màn

Kết quả: lưu vào tập hoithoai.sb2

Bài 2: Tính toán

Cho dãy số 4, 8, 12, 16, …N. Em hãy sử dụng các lệnh trong chương trình Scratch để tính tổng của 100 số hạng đầu tiên.

Bài 3: Vẽ hoa

Em hãy lưu kết quả trong tập tin có tên tinhtoan.sb2

Hình bên là một hoa lục giác được vẽ. Em hãy sử dụng các lệnh trong chương trình Scratch để vẽ cánh hoa đó.

Em hãy lưu kết quả trong tập tin có tên Vehoa.sb2