ĐỀ THI THỰC HÀNH KHỎI TIỂU HỌC KHÓA NGÀY 03/4/2021

Thời gian: 100 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1. (10.0 điểm)

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19 bằng cách thực hiện tốt thông điệp SK như hình sau đây

Em hãy sử dụng Microsoft Paint để mô tả hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại trường em. Yêu cầu vẽ ít nhất hai hình có kích thước 960 x 720 Pixels. Lưu kết quả vào các tệp có tên là hinhnen1.jpg, hinhnen2.jpg.

Sử dụng các hình vừa vẽ làm hình nền, kết hợp với Ngôn ngữ lập trình Scratch em hãy tạo hoạt hình mô phỏng đầy đủ 5 thông điệp phòng, chống dịch COVID-19 trong nhà trường qua những lời hội thoại giữa các nhân vật. Lưu kết quả vào tệp có tên là bai01.sb2/sb3. (có thể kết hợp sử dụng thư viện hình ảnh có sẵn trên máy trong thư mục D:/HINHANH).

Bài 2. (10.0 điểm)

Em hãy sử dụng thư viện hình nền, nhân vật của Ngôn ngữ lập trình Scratch mô phỏng bài toán sau qua những lời hội thoại giữa các nhân vật.

Chương trình yêu cầu nhập từ bàn phím lần lượt 4 số tự nhiên có giá trị khác nhau và lưu vào 4 biến nhớ. Sau đó sắp xếp các số này theo thứ tự giảm dần bằng cách thực hiện các thao tác so sánh và đổi chỗ 2 số bất kỳ trong 4 số nêu trên

Yêu cầu thí sinh sử dụng ít lần đổi chỗ nhất có thể để giải bài toán nêu trên. Lưu kết quả vào tệp có tên là bai02.sb2/sb3.

——–Hết ——–

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.