Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Tam giácTamgiac.sb325
 2Dãy sốdayso.sb325
 3Sách lập trìnhSachlaptrinh.sb325
4Diệt chuộtDietchuot.sb325

Câu 1: Tam giác

Câu 2: Dãy số

Câu 3: Sách lập trình

Câu 4: Diệt chuột