Tổng quan Bài thi

STTTÊN BÀITÊN TỆP KẾT QUẢĐIỂM
 1Tổng dãy số lẻDSLE.sb35
 2Đổi thời gianTHOIGIAN.sb35
 3Tam giác sốTGS.sb35
4Giúp bạn qua sôngQUASONG.sb35

Câu 1: Tổng dãy số lẻ

Câu 2: Đổi thời gian

Câu 3: Tam giác số

Câu 4: Giúp bạn qua sông